kVKK Metni

The Website of Akdeniz Entegre Gıda Sanayi A.Ş. with the domain name https://www.akdenizentegre.com.tr, uses various cookies to improve your Website browsing experience during your visit, to provide you with certain services and to ensure both your data security and the security of the Website. This Cookies Policy aims to inform you about the cookies used and their management. This Policy is updated in the case of any changes regarding the cookies used on the Website.

We think that it would be healthy to provide with you with general information about cookies, before explaining the cookies used on our website and how to manage them.

KVKK AYDINLATMA METNİ

Akdeniz Entegre Gıda Lojistik Tarım Sanayi İthalat İhracat Ticaret Anonim Şirketi olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve bağlı yasal düzenlemeler uyarınca çalışanlarımız, müşterilerimiz ve şirketimiz ile ilişkili kişilerin kişisel verilerinin korunmasında izlenilecek usul, esas ve başvuru yöntemleri hakkında bilgilendirilmesi amacıyla işbu aydınlatma metni düzenlenmiştir.

TANIMLAR

Kişisel Veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgidir.

Kişisel Verilerin İşlenmesi: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemdir.

Veri Sorumlusu: Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek ve tüzel kişidir. İşbu metin kapsamında veri sorumlusu Şenbük Mah. 7 Nolu Yol Cad. No:10  Belen/HATAY adresinde mukim Akdeniz Entegre Gıda Lojistik Tarım Sanayi İthalat İhracat Ticaret Anonim Şirketi’dir.

İlgili Kişi: Kişisel verisi işlenen gerçek kişidir.

Açık Rıza: Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rızadır.

Kurul: Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nu ifade eder.

 

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENMESİ VE İŞLEME AMACIMIZ

Kişisel verileri işleme amacımız şirketimiz ile aranızda var olan ilişkiye bağlı olarak değişkenlik gösterebilmektedir. Bu kapsamda Kişisel Verileri Koruma Kanunu’nun 5. ve 6. maddesinde belirtilen şartlara uymak kaydıyla, aşağıda belirtilen amaçlarla kişisel veriler işlenebilecektir;

Şirketimizde yürütülen iş, işyerinin ve işletmenin gerekleri ile üçüncü kişiler arasında imzalanan sözleşmelerde ve şirketimiz ile iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini, adli ve idari soruşturmalar kapsamında ilgili makamın talep etmesi ve cevap verilmesinin zorunlu olması, şirketimizin güvenliği için gerekli olması, hukuki uyum süreçlerinin yürütülmesi, mali ve finansal işlerin yerine getirilmesi, ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve yerine getirilmesi, şirketimizin sair mevzuattan doğan yükümlülüklerini yerine getirmesinin temini, şirketimiz yerleşkesini ve internet adresini ziyaretiniz halinde, şirketimiz yerleşkelerinin güvenliğinin sağlanması ve siber yollarla işlenen suçlarda şüphelilerin kimliğinin ortaya çıkarılması amaçlarıyla ilgili Kanun maddeleri uyarınca işlenebilecektir.

 

İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİ AKTARMA YÖNTEMİMİZ

 

Kişisel Verileriniz, kanunlar ve sair mevzuat hükümlerinin çizdiği sınırlar dâhilinde yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi ve ilgili mevzuatın getirdiği yükümlülüklerin yerine getirilmesiyle sınırlı olmak üzere, yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına veya kanunen yetkili özel hukuk kişilerine KVKK’nın 8. ve 9. Maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

 

KİŞİSEL VERİLERİ TOPLAMA YÖNTEMİMİZ VE HUKUKİ GEREKÇEMİZ

Kişisel verileriniz, otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle ofis, web sitesi, sosyal medya mecraları ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ve elektronik olarak farklı kanallarla toplanabilir. Kişisel verileriniz elektronik ve/veya fiziksel ortamlarda saklanacaktır. Şirketimiz tarafından kişisel verilerinizin saklandıkları ortamlarda yetkisiz erişime maruz kalmamaları, kaybolmamaları ve zarar görmemeleri amacıyla gereken iş süreçlerinin tasarımı ile teknik ve güvenlik altyapı geliştirmeleri uygulanmaktadır. Kişisel verileriniz, size bildirilen amaçlar ve kapsam dışında kullanılmamak kaydı ile gerekli tüm bilgi güvenliği tedbirleri de alınarak işlenecek ve yasal saklama süresince veya böyle bir süre öngörülmemişse işleme amacının gerekli kıldığı süre boyunca saklanacak ve işlenecektir. Bu süre sona erdiğinde, kişisel verileriniz silinme, yok edilme ya da anonimleştirme yöntemleri ile şirketimizin veri akışlarından çıkarılacaktır.

 

İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI

Şirketimizin Şenbük Mah. 7 Nolu Yol Cad. No:10 Belen/HATAY adresine yazılı olarak veya “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkındaki Tebliğ” kapsamında öngörülen yöntemlerle başvurarak ilgili kişi;

  • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
  • KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  • Şirketimizce talebe bağlı olarak kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi ya da düzeltilmesi halinde aktarılan üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.

 

Dilediğiniz zaman Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun on birinci maddesi kapsamındaki taleplerinizi  “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkındaki Tebliğ” ve ilgili mevzuat uyarınca Akdeniz Entegre Gıda Lojistik Tarım Sanayi İthalat İhracat Ticaret Anonim Şirketi’nin Şenbük Mah. 7 Nolu Yol Cad. No:10  Belen/HATAY adresine yazılı olarak veya anılan tebliğ kapsamında öngörülen yöntemlerle iletebilirsiniz.

 

Saygılarımızla,

Akdeniz Entegre Gıda Lojistik Tarım Sanayi İthalat İhracat Ticaret Anonim Şirketi